Index of /graphics/metapost/contrib/macros/hatching

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[TXT]hatching.mp18-Sep-2000 23:00 2.2K 
[TXT]htchuse.mp18-Sep-2000 23:00 1.5K 
[  ]htchuse_.tex18-Sep-2000 23:00 233  

-------------------------------------+-------------------------------------
      ENGLISH          |      POLSKI
-------------------------------------+-------------------------------------
The file HATCHING.MP contains a set | Plik HATCHING.MP zawiera zestaw makr
of METAPOST macros for hatching   | METAPOST-owych do zakreskowywania
interior of closed paths.      | wn/etrza zamkni/etych /scie/zek.

                made in BOP s.c.
            e-mail: B.Jackowski@gust.org.pl
              public domain software
     (no copyrights, copylefts, copyups, copydowns, or whatsoever)

             21.09.2000 -- ver 0.11 (pre-release)

The basic macro, hatchfill, works  | Podstawowym makrem pakietu jest makro
very much like the standard fill   | hatchfill, dzia/laj/ace bardzo
command. The general form of the   | podobnie do makra fill. Og/olna
hatchfill command call is as     | posta/c u/zycia polecenia hatchfill
follows:               | wygl/ada nast/epuj/aco:
                   
    hatchfill path_expression withcolor c1 withcolor c2 ...

The trick is that for hatching    | Trick polega u/zyciu specjalnych
special ``colors'' are used, namely, | ,,kolor/ow'' -- je/sli mianowicie
if bluepart(c)<0, the colour c is  | bluepart(c)<0, to sk/ladowe koloru c
interpreted as hatching data:    | s/a traktowane jako informacja
                   | o zakreskowaniu:

        hatching angle  redpart(c)   k/at nachylenia
    distance between lines  greenpart(c)  odleg/lo/s/c mi/edzy kreskami
      thickness of lines  -bluepart(c)  grubo/s/c kresek

Dashing and colouring of the hatch  | Za pomoc/a makra hatchoptions mo/zna 
pattern can be accomplished by    | zdefiniowa/c kolor kresek a tak/ze
using hatchoptions command (cf.   | wz/or w przypadku linii przerywanych
drawoptions in plain.mp). Actually, | (por. makro drawoptions, plain.mp).
an arbitrary pattern can be used   | W istocie dowolny obiekt mo/ze zosta/c
instead of straight lines: it    | u/zyty do wype/lnienia /scie/zki: w tym
suffices to redefine the macro    | celu nale/zy zdefiniowa/c w odpowiedni
draw_hatched_band (cf. htchuse.mp,  | spos/ob makro draw_hatched_band (por.
figure 103), although one should be | htchuse.mp, ilustracja 103), jednak/ze
aware that METAPOST memory can be  | nale/zy pami/eta/c, /ze w ten spos/ob
easily overloaded and that the    | mo/zna /latwo wyczerpa/c zasoby
resulting EPS files are usually   | pami/eciowe METAPOST-a i /ze na og/o/l
annoyingly large.          | otrzymuje si/e pliki irytuj/aco du/ze.
                   |
The examples of usage can be found  | Przyk/lady u/zycia mo/zna znale/x/c
in htchuse.mp; for convenience,   | w pliku htchuse.mp; dla wygody
a trivial TeX file for typesetting  | do/l/aczony zosta/l trywialny pliczek
the figures, htchuse_.tex, is    | TeX-owy (htchuse_.tex), sk/ladaj/acy
included.              | jedn/a stron/e z tymi przyk/ladami.